Deklaracja dostępnościWstęp

Przedszkole Nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu" zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 04 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.
Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Przedszkola nr 74 w Warszawie.

Dane teleadresowe jednostki:
Przedszkole Nr 74 "Przy Zielonym Wzgórzu"
01-229 Warszawa
ul. Wolska 79
Telefon: 22 632-23-57
Adres e-mail: p74@eduwarszawa.pl

Data publikacji strony internetowej: 2012-09-10.
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2019-06-30.Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej: Powody wyłączenia:

Przygotowanie deklaracji dostępności

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-02-03.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt z placówką.
Proponowana forma kontaktu to adres poczty elektronicznej: p74@eduwarszawa.pl.
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 22 632 23 57.
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.
Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.Link do strony internetowej Rzecznika Praw ObywatelskichDostępność architektoniczna

Przedszkole nr 74 „Przy Zielonym Wzgórzu” stanowi budynek piętrowy, wolnostojący, w części podpiwniczony, otoczony ogrodem. Wejście do budynku nie jest bezpośrednio z ulicy. Przedszkole objęte jest monitoringiem wizyjnym. Monitoring obejmuje teren wokół placówki: zewnętrzne ciągi piesze wokół budynku wzdłuż okien i drzwi bocznych. Wejście na teren przedszkola jest możliwe przy użyciu kodu do furtki z elektrozamkiem.

Pracownicy przedszkola nie posiadają kompetencji w zakresie języka migowego.Aplikacje mobilne

Jednostka nie posiada aplikacji mobilnej.DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI


Design Downloaded from Free CSS Templates | Free Website Templates